Beheer en financiën

Wijkkas

De grote uitgaven van onze wijkgemeente, zoals gebouwen en salarissen worden voor de Protestantse Gemeente Zeist centraal geregeld door het College van Kerkrentmeesters. De wijkgemeente heeft ook zelf een zogenaamde Wijkkas, waaruit diverse uitgaven worden gedaan waarvoor onze gemeente zelf verantwoordelijk is.

Het gaat daarbij om steeds terugkerende kleinere zaken, zoals bijvoorbeeld: kopieerkosten, een mailing om buurtbewoners uit te nodigen voor een activiteit, de bloemen op de liturgietafel die na de dienst naar een gemeentelid worden gebracht, koffie en thee, onderhoud van de tuin en de kosten voor het onderhouden van de website. Daarnaast moeten ook grotere uitgaven van meer incidentele aard uit eigen middelen worden bekostigd, zoals vervanging of verbetering van de geluidsinstallatie en de aanschaf van nieuwe Bijbels en liedboeken. Deze kosten moeten volledig door onze eigen gemeente worden opgebracht; voor dat doel is er een wijkkas. Vanaf 2022 is de bijdrage van de wijkkas voor het eerst opgenomen in de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Dus als u de Actie Kerkbalans ontvangt realiseert u zich dan ook dat hiermee de wijkkas van Het Witte Kerkje van financiële middelen wordt voorzien, die nodig zijn om Het Witte Kerkje draaiende te houden. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de kerkenraad besluiten om nog een extra actie te ondernemen. In 2021 waren de inkomsten van de wijkkas ongeveer € 12.500,-.

Rekening wijkkas: NL 90 RABO 0373 7335 18 ten name van CvK Protestantse Gemeente Zeist t.g.v. wijkgemeente Het Witte Kerkje.

Contactpersoon: de heer Maarten Poelakker

Actie Kerkbalans

In januari van elk kalenderjaar vragen de kerken in Nederland via een landelijke actie, de Actie Kerkbalans, hun leden om financiële steun. De actie in Zeist wordt georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ).

De leden zeggen een vaste vrijwillige bijdrage toe in de kosten van het kerkenwerk, zowel van de landelijke kerk als van de plaatselijke kerk. Met de opbrengst worden de predikanten, kosters, vergoedingen van organisten onderhoud van de kerkgebouwen en de orgels en vele wijkactiviteiten betaald. Uw bijdrage komt daarbij grotendeels ten goede aan uw eigen wijkgemeente. Daarnaast draagt de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ) per lid een bijdrage af in de kosten van het werk van de landelijke kerk. Daaruit betaalt de landelijke kerk ook een deel van de traktementen van de predikanten en zorgt zij voor steun en toerusting van de plaatselijke gemeente.

Schenkingen en legaten

Uw giften aan de kerk en/of diakonie zijn aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Lees verder

Uw giften aan de kerk en/of diaconie zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor giften geldt normaal een belastingdrempel, maar als u tijdens uw leven kiest om de kerk en/of diaconie voor een periode van minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar te steunen geldt deze drempel niet. Als u dit bij het kerkelijk bureau vastlegt kunt u iedere euro volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt dan uw bijdrage aan de kerk en/of diaconie verhogen zonder dat het u netto meer geld kost.

De Overeenkomst gift in geld kunt u opvragen bij het kerkelijk bureau (T 030 – 692 03 00) of downloaden via www.pgzeist.nl

De kerk en/of diaconie mee laten delen in uw erfenis

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan de kerk financieel worden gesteund. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt.

Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling. Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak – bijvoorbeeld een huis – aan de kerk wordt gelegateerd. Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.

Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting. Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via de notaris in uw testament vast te leggen. Wel is het belangrijk dat u precies aangeeft voor wie (bijvoorbeeld: Het Witte Kerkje, Huis ter Heide) en met welk doel.

Volgens de kerkorde is het College van Kerkrentmeesters hiervoor de bevoegde rechtspersoon, deze kunt u dan ook het beste opnemen in uw testament. Het kerkelijk bureau wil u hierin graag begeleiden en adviseren.