Onze gemeente

Onze gemeente is verbonden met de Protestantse Gemeente Zeist. Wij bewaren daarbij ons eigen geluid en zijn aantrekkelijk voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die zoekend zijn. We willen eerbiedig zijn en levendig, vormend en dragend, inspirerend en verbindend. Het Witte Kerkje wil een hand reiken naar mensen die het gevoel hebben dat in de huidige maatschappij niet alles aan de orde komen.

Liturgie

Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen voor de kerkdienst. Het is God zelf die ‘zijn naam doet gedenken’ (Exodus 20:24). De eredienst is daarom een dienst van God aan mensen, die de dienst van mensen aan God oproept, draagt en omvat.

De orde van dienst in een zondagsdienst is geen keurslijf, maar functioneert als een spoor waarin mensen al eeuwen de weg naar huis en hun hart vinden. Vaste onderdelen als: Kyrie, Gloria, Credo en Onze Vader kunnen functioneren als merkstenen onderweg. In Het Witte Kerkje wordt voornamelijk het oecumenisch-protestantse spoor gevolgd in de orde van dienst. 

De liturgie wordt gevierd in de gemeente, in het kerkgebouw en daarbuiten gevolgd via kerkomroep en YouTube. De orde van dienst van de zondagsdienst is altijd online te vinden in de agenda van de kerkdiensten, onder de vermelding van de betreffende zondag. In de kerk worden de liturgieborden gebruikt en bij bijzondere diensten is er een gedrukte orde van dienst aanwezig.

De diensten waarin de wijkpredikant voorgaat, worden de week van tevoren voorbereidt met gemeenteleden. Iedereen is daarbij welkom. In de activiteitenkalender kunt u vinden welke teksten besproken worden tijdens het moment ‘meelezen met de dominee’. 

Doop en avondmaal

Doop en avondmaal zijn de twee sacramenten binnen de protestantse traditie. De bediening van de doop vindt plaats op verzoek van en in overleg met de doopouders. De doopdienst is een dienst van de gemeente en vindt altijd plaats op een zondag. Voorafgaand aan de dienst vindt een doopgesprek plaats met de predikant. 

Het avondmaal wordt vijfmaal per jaar gevierd. Op Witte Donderdag vieren wij het avondmaal zittend aan een lange tafel, de overige avondmaalsvieringen zijn op lopende wijze. Zowel belijdende leden als doopleden zijn welkom bij het avondmaal. De avondmaalscollecte is bestemd voor een vastgesteld diaconaal project.

Trouwen en rouwen

Vanouds heeft de kerk een rol gespeeld bij belangrijke drempelmomenten van het leven. Al eeuwenlang laten mensen die samen hun levensweg willen vervolgen hun relatie (in)zegenen in de kerk. Dat kan vanzelfsprekend ook in Het Witte Kerkje. Alle wettelijke verbintenissen kunnen in onze kerk (in)gezegend worden door de predikant van onze gemeente of door de kerk daarvoor te huren en een eigen predikant of voorganger de dienst te laten leiden.
 
Er is niets zo ingrijpend als het sterven van een geliefde. Ook daarvoor heeft de kerk al vanaf het prille begin betekenisvolle rituelen ter beschikking. De uitvaart is daarom bij uitstek een gelegenheid om de kerk in de arm te nemen. In overleg met de predikant kan een persoonlijk en troostend afscheid worden gehouden rondom begrafenis of crematie. Lees meer

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Wij proberen elkaar op onze levensweg tot hulp en steun te zijn. Dat kan heel spontaan en ongedwongen door bij de koffie na de kerkdienst naar iemands gezondheid te informeren, door een bezoekje te brengen of door een telefoontje.

Daarnaast is er ook georganiseerd pastoraat. Hiervoor en voor het bezoekwerk in de gemeente zijn ouderlingen en predikant verantwoordelijk. De Hervormde Vrienden Dienst (HVD) heeft een belangrijk aandeel in het bezoekwerk en er zijn ook vrijwilligers die bezoeken afleggen. 

HVD

Naast het bezoekwerk verzorgt de Hervormde Vrienden Dienst van september tot juni elke eerste dinsdag van de maand een koffiemorgen (vaak met een spreker) voor de wijkgemeente. Contactpersoon is mevrouw C.T. Couprie-Hamoen, T 030 – 695 11 53.

 

 

Diaconie

Diaconie is omzien naar en zorgen voor elkaar: hulp geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Diakenen zijn dienstbaar aan de kwetsbare naasten, aan mensen in nood. Diakenen bedienen bij het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal maakt zichtbaar waar het in het werk van diakenen om gaat.

Diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij besluiten over de bestemming.

De diaconie heeft op dit moment twee projecten. Carmen en Tugende