Wijkkas

De grote uitgaven van onze wijkgemeente zoals gebouwen en salarissen worden voor alle Hervormde wijkgemeenten van Zeist centraal geregeld door het college van Kerkrentmeesters. Maar de wijkgemeente kan niet functioneren zonder eigen ‘kleine kas’, waaruit diverse uitgaven worden gedaan waarvoor onze wijkgemeente zelf verantwoordelijk is. Het gaat daarbij om steeds terugkerende kleinere zaken, zoals bijvoorbeeld: kopieerkosten, een mailing om buurtbewoners uit te nodigen voor een activiteit, de bloemen op de liturgietafel die na de dienst naar een gemeentelid worden gebracht, onderhoud van de tuin en de kosten voor het onderhouden van de website. Daarnaast moeten ook grotere uitgaven van meer incidentele aard uit eigen middelen worden bekostigd, zoals vervanging of verbetering van de geluidsinstallatie en de aanschaf van nieuwe Bijbels en liedboeken. Deze kosten moeten volledig door onze eigen gemeente worden opgebracht; voor dat doel is er een wijkkas. Elk jaar doen wij een beroep op onze gemeenteleden om een bedrag in deze kas te storten. In 2007 waren de inkomsten van de wijkkas € 7.500,00, dat is inclusief het bedrag dat we ontvingen van de activiteitenmarkt.
Rekening Wijkkas: NL04 ABNA 0403 8394 24, ten name van Herv. Gem. Het Witte Kerkje, Huis ter Heide.
Contactpersoon: de heer Rob van de Wijgerd.

NL04 ABNA 0403 8394 24